วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแวง

 

       โครงสร้างพื้นฐานดี  เศรษฐกิจชุมชนเด่น  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

 

 พันธกิจ

 

 1.     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ

 2.       ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง

 3.       เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลครอบครัวและสังคมด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 4.       สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

 5.       ส่งเสริม พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 6.       ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1.  ประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณะอย่างพอเพียง

 2.  การปฏิบัติงานของสำนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้พอเพียง

 5.  ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page