สารจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

  

สวัสดีครับ กระผมนายทองออน  ผาลี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ พ่อ แม่ พี่ น้อง 

ชาวเทศบาลตำบลหนองแวง ไว้วางใจ ให้กระผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง กระผม ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ไว้ว่า 

จะบริหารงานเทศบาลฯ ไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จะเป็น  

ผู้นำในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้ใประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแวง

 

พัฒนา ก้าวหน้า ไปในทุก ๆ ด้าน  

       กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล

ตำบลหนองแวง ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ จะทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจ สติปัญญาและความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ จะขับเคลื่อน

เทศบาลตำบลหนองแวงต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุด

 

                             

 

           นายทองออน  ผาลี

              นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง